УСЛУГИ

Нудиме повеќе услуги за професионално управување и тековно одржување на станбениот и деловен простор на нашите клиенти, базирано на нивните потреби и барања, во функција на логистика и поддршка на квалитетното домување, одржување и зголемување на вредноста на нивната недвижност.

 • Управување со станбен и деловен простор

 • Одржување хигиена во заедничките простории и непристапни површини

 • Тековно одржување на заедничките простории

 • Тековно одржување на партерното уредување околу објектот

 • Тековно одржување на подземните гаражни места и помошните простории

 • Тековно одржување на лифтовите

 • Тековно одржување на електричната инсталација во заедничките простории

 • Тековно одржување на водоводната инсталација за заедничките потреби

 • Инвестициско одржување

 • Домарска служба 24/7

 • Итни интервенции

 • Осигурување на заедничките простории – опционално

 • Поправки и чистење на станбениот и деловен простор